Stichting voor Sport, Integratie en Moestuin Immerloo

Een multiculturele actieve stichting voor jong en oud die zich inzet om mensen nader tot elkaar te laten komen door activiteiten en evenementen.

Neem contact met ons op

Over ons

Achtergrond:

lmmerloo, Duifje en Malburgen zijn achterstandswijken in Arnhem-Zuid met meer dan 70 nationaliteiten. De werkloosheid onder de bewoners is erg hoog, met alle gevolgen van dien. Denk aan armoede, isolatie, taalachterstand, kans op radicalisering, etc. Jaren geleden is onze vereniging opgericht met ondersteuning van Vluchtelingenwerk Oost Nederland.

Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot een stichting waar mensen uit de wijk de mogelijkheid krijgen om buitenhuis activiteiten te ondernemen, anderen te ontmoeten en actief bezig te zijn. Dit is bevorderend voor de gezondheid van de individuen en komt de samenhang in de wijk ten goede. Omdat veel allochtone deelnemers geïsoleerd leven, minder te besteden hebben en beperkt Nederlands spreken, betekent deelname voor de individuen een mogelijkheid tot empowerment en netwerkverbreding.

Echter, velen hebben nog steeds weinig contact met Nederlanders zonder een migratieachtergrond en daardoor weinig kennis van de Nederlandse cultuur en samenleving. Aan onze activiteiten nemen mensen van verschillende nationaliteiten deel, vooral veel mensen met een vluchtelingenachtergrond maar ook andere allochtonen. In deze wijken wonen niet veel mensen zonder een migratieachtergrond. In 2020 willen we extra inzetten om meer Nederlandse wijkbewoners zonder een migratieachtergrond te betrekken bij de verschillende activiteiten. Dit is een expliciete wens van veel leden van de stichting en van groot belang voor het realiseren van onze doelstelling. Dit zal immers het draagvlak voor andere culturen onder de Nederlanders in Arnhem Zuid vergroten en bovendien krijgen vluchtelingen en arbeidsmigranten de kans om meer te leren over de Nederlandse samenleving en een kans om de taal te verbeteren.

De stichting wordt geleid door mensen met diverse culturele achtergronden. Het is inmiddels uitgegroeid tot een plek waar alle bewoners van de wijk kunnen komen. De sfeer is prettig en informeel, er is aandacht voor de diversiteit en de daarbij horende activiteiten van de deelnemers. Ondanks dat er veel mensen van rivaliserende bevolkingsgroepen (in land van herkomst) samenkomen, is er zelden ophef. Achtergronden worden bespreekbaar gemaakt en er is een afspraak dat er niet over politiek gesproken wordt.

Ook nemen er mannen en vrouwen deel aan de activiteiten die normaliter een geïsoleerd bestaan leiden. Wij richten ons er bijvoorbeeld op dat wij vrouwen bereiken die geïsoleerd leven en normaal weinig naar buiten (mogen) gaan en weten deze ook te bereiken middels reeds opgedane ervaringen en ons netwerk.

Tevens zijn onze activiteiten een plek waar Nederlanders een positief beeld kunnen krijgen van mensen met een andere culturele achtergrond waar ze anders niet zo snel mee in aanraking zouden komen. Het is dus van grote waarde wanneer wij Nederlanders zonder een migratieachtergrond betrekken en onderdeel maken van de activiteiten.

Soort project of activiteit:

Stichting voor Sport, Integratie en Moestuin Immerloo realiseert sport en/of hobby-activiteiten ten behoeve van integratie in de wijken lmmerloo, Duifje en Malburgen in Arnhem Zuid. Deze activiteiten dragen bij aan de participatie van vluchtelingen in de Nederlandse samenleving en dragen bij aan beter contact en/of beter begrip over en weer tussen inwoners van verschillende culturele achtergrond inclusief de Nederlandse achtergrond.

Doelstelling: wat willen wij bereiken met dit project/deze activiteiten?

Door middel van het opzetten van sport, culturele en sociale activiteiten willen wij alle bewoners van de wijken lmmerloo, Duifje en Malburgen en eventueel de omliggende wijken betrekken bij de Stichting voor Sport, Integratie en Moestuin Immerloo. Zo streven wij ernaar dat meer autochtone en allochtone, jonge en oude bewoners van deze wijken de mogelijkheid krijgen elkaar te ontmoeten om zo de integratie en daarmee de leefbaarheid in de wijken te bevorderen.

Doelgroep:

Voor wie worden deze projecten en activiteiten georganiseerd? Wie worden er nog meer betrokken bij de uitvoering?

Voor specifiek de bewoners van de wijken lmmerloo, Duifje en Malburgen e.o. De wijkbewoners zijn actief betrokken bij het bedenken en opzetten van de activiteiten en worden ook gestimuleerd om te helpen bij het organiseren, beheren en uitvoeren van de activiteiten.

Samenwerking:

met wie wordt samengewerkt in dit project/bij deze activiteiten?

Wij werken samen met veel partners in de wijk en verschillende Vluchtelingen Zelforganisaties (VZO’s). Zo werken we voor het werven van deelnemers samen met Sportbedrijf Arnhem, Welzijnsorganisatie Rijnstad, Wijkteam Zuid, Stichting scoutinggroep Arnhem en Verenging Moestuin, Stichting Jemenia en Surinaamse Vereniging. We werven zowel deelnemers met vluchtelingen/migranten achtergrond als Nederlanders zonder een migratieachtergrond. De deelnemers met andere culturele achtergronden worden vooral onder de eigen leden en via-via geworven. Dit is tot op heden de meest succesvolle manier gebleken. Daarnaast zetten we speciaal in op het bereiken van Nederlandse wijkbewoners zonder een migratieachtergrond. Door zoveel mogelijk vraaggericht te werken hopen we meer spontane aanmeldingen te krijgen. Ook zullen we samenwerken met huisartsen in de wijken (sporten is gezond) en vragen we huismeesters van flatgebouwen om reclame te maken. We maken flyers en verspreiden deze huis-aan-huis. Daarnaast hebben samenwerkingspartners reeds toegezegd mee te willen werken vanuit hun netwerk.

In ons bestuur zit momenteel één bestuurder van zonder een migratieachtergrond. Ons streven is het werven van nog een bestuurder van Nederlandse origine die bij zal dragen aan het wervingsproces en met name het bereiken van Nederlandse wijkbewoners zonder een migratieachtergrond. Ook is het inzetten van een CIOS-stagiaire een optie. Tot slot zullen we meer vrijwilligers van de wijkraad proberen te betrekken en vrijwilligers van Vluchtelingenwerk om mee te helpen meer Nederlanders uit Arnhem Zuid te activeren.

Ons verbindende kracht als stichting (zoals eerder omschreven, er wordt veel geïnvesteerd in het welkom laten voelen van alle leden en bezoekers) moet een belangrijke rol spelen om mensen te binden. Het bestuur zal hier verder in investeren door de leden mee te nemen in deze nieuwe ontwikkeling.

Neem contact met ons op

3 + 2 =